Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług świadczonych przez in1.pl - serwis dostępny pod adresem internetowym https://www.in1.pl, którego właścicielem i administratorem jest in1 sp. z o.o., 01-552 Warszawa, Pl. Inwalidów 10,NIP: 5252892443, adres e-mail: kontakt @ in1.pl.

Definicje

Abonament – okres, podczas którego Użytkownik może odpłatnie korzystać z Usług in1 po okresie testowym.

Aplikacja – oprogramowanie służące do prowadzenia Sklepu internetowego przez Użytkownika, udostępniany przez in1 w ramach Usługi.

Klient – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika, oraz potencjalny klient Sklepu, który nie dokonał jeszcze zakupu, lecz jedynie zarejestrował się w Sklepie Użytkownika lub zapisał się do Newslettera.

Konto – zbiór zasobów i ustawień indywidualnych dla każdego Użytkownika, zapisanych w bazie danych Serwisu. Dostęp do konta jest możliwy po zalogowaniu się w Serwisie.

Okres testowy – okres, w którym Użytkownik może bezpłatnie testować Aplikację Sklep internetowy w in1. Okres testowy kończy się w momencie uzyskania przez Użytkownika 10 -tego zamówienia, lecz nie wcześniej niż 14 dni od utworzenia konta w in1.

Przedsiębiorca - osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka posiadająca osobowość prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową.

Siła wyższa – zdarzenie o charakterze naturalnym bądź przypadkowym, na którego wystąpienie nie ma wpływu in1 (np. wybuch, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, oberwanie chmury, burza, awaria zasilania, zamieszki, działanie organów cywilnych lub wojskowych, konflikt zbrojny, atak terrorystyczny, cyberterroryzm, cyberataki (np. DDOS), działania operatorów sieci teleinformatycznych lub inne zdarzenia losowe).

Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Użytkownika umożliwiający sprzedawanie, kupowanie produktów i usług przez Internet.

Usługi – usługi świadczone Użytkownikowi przez in1 w ramach Abonamentu, na podstawie umowy zawartej na odległość, w oparciu o Regulamin. Jest to w szczególności możliwość korzystania z Aplikacji in1 oraz z technicznego wsparcia z zakresu korzystania z oprogramowania in1.

Użytkownik – przedsiębiorca korzystający z Usług in1 w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalności nierejestrowej w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowa).

Zawarcie umowy i użytkowanie Aplikacji

§ 1. Postanowienia ogólne

in1 świadczy Usługi drogą elektroniczną. W okresie Abonamentu in1 udostępnia Użytkownikowi Aplikację pozwalające na prowadzenie Sklepu internetowego oraz Bloga W czasie trwania Abonamentu in1 udziela pomocy technicznej w ramach korzystania z usług in1.

Kod Aplikacji nie jest jawny. Wszystkie prawa autorskie do niniejszego oprogramowania należą do in1. Wyjątkiem są biblioteki otwartego oprogramowania (open source) dołączone do Aplikacji.

§ 2. Założenie konta

Aby założyć konto Użytkownik musi wejść na stronę https://www.in1.pl. Zakładając Konto Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości niniejszy Regulamin, a w szczególności zobowiązuje się go przestrzegać. Regulamin stanowi zatem umowę zawartą na odległość między Użytkownikiem a in1.

Aby założyć Konto w in1 niezbędne jest podanie ważnego adresu e-mail.

§ 3. Okres testowy

Użytkownikowi przysługuje Okres testowy, który rozpoczyna się w chwili założenia Konta w serwisie in1.pl. Okres testowy kończy się w momencie uzyskania 10-tego zamówienia przez Użytkownika, lecz nie wcześniej niż 14 dni od utworzenia konta w in1. Użytkownik zostanie poinformowany o tym po zalogowaniu się do swojego panelu. Podczas Okresu testowego Użytkownik ma możliwość korzystania z wszystkich opcji udostępnionych w Serwisie in1.pl.

W czasie Okresu testowego Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP.

Zarówno podczas Okresu testowego, jak i po jego zakończeniu Użytkownik może zrezygnować z Usługi bez żadnych konsekwencji. Następuje to, jeśli po zakończeniu Okresu testowego Użytkownik nie wybierze planu, nie uiści opłaty zgodnej z proformą lub usunie konto.

W przypadku, gdy Użytkownik zaprzestanie logowania się do serwisu po Okresie testowym, jego konto zostanie usunięte po 6 miesiącach, chyba że strony ustalą inaczej.

§ 4. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

Korzystanie z Usług in1 jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie https://in1.pl/cennik. Wyjątkiem jest bezpłatny Okres testowy.

Cena promocyjna dotyczy pierwszego okresu Abonamentowego, kolejne Abonamenty będą naliczane w regularnej cenie zgodnie z cennikiem.

Kwoty podane w cenniku są kwotami netto, należy doliczyć VAT.

Abonament uiszcza się na podstawie proformy wystawianej po podaniu niezbędnych do jej wystawienia danych. Użytkownik opłaca Abonament regularnie co 1 miesiąc, 6 miesięcy, 1 rok lub w ustalonym indywidualnie terminie.

Po uiszczeniu opłaty Użytkownik otrzyma drogą mailową fakturę VAT.

W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni od terminu płatności proformy, Użytkownik do czasu uregulowania należności ma zablokowane konto oraz brak możliwości eksportu Sklepu. Po uregulowaniu zaległości, tj. po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym in1, Konto Użytkownika zostanie odblokowane. Opóźnienie płatności nie wydłuża okresu Abonamentowego.

W trakcie trwania Usługi możliwa jest zmiana pakietu. Przy przejściu na niższy pakiet różnica w cenie nie będzie zwracana. Przy przejściu na wyższy pakiet będzie wymagana dopłata różnicy za pozostały okres Abonamentowy.

W przypadku rezygnacji z Usługi przed końcem okresu Abonamentowego, in1 nie zwraca wniesionej opłaty za pozostały okres Abonamentowy.

§ 5. Ogólne obowiązki stron

in1 przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bądź odmowy zawarcia umowy, gdy:

Regulamin dostępny jest online na stronie in1, pod adresem https://in1.pl/ regulamin. Awaria strony lub brak dostępności Regulaminu online, nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania.

Regulamin jest jedyną formą umowy na świadczenie Usługi między Użytkownikiem a in1.

Użytkownik dodając i udostępniając na swoim koncie materiały, takie jak zdjęcia czy opisy, oświadcza, że ma prawo do ich publikacji. Materiały te pozostają własnością Użytkownika.

§ 6. Gwarancje i odpowiedzialność

in1 gwarantuje dostępność Usług w trakcie opłaconego okresu abonamentowego na poziomie 99% w skali roku. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usługi, która łącznie przekroczy maksymalny dozwolony czas niedostępności Usługi, in1 zobowiązuje się przedłużyć okres abonamentowy na wniosek Użytkownika, o 3 dni, za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerwy.

in1 nie ponosi odpowiedzialności za produkty i treści umieszczane przez Użytkowników na witrynie jego Sklepu lub Bloga. Umieszczenie treści bezprawnych, obraźliwych, pornograficznych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobro osób trzecich, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

in1 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania przez Użytkownika osobom trzecim, swojego loginu i hasła, służącego do logowania się w panelu Sklepu internetowego.

Użytkownik korzysta z Usług wyłącznie na własną odpowiedzialność.

in1 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania wynikające z:

in1 odpowiada jedynie za szkody wynikające wyłącznie z winy in1.

in1 ponosi odpowiedzialność do kwoty, jaką uiścił Użytkownik na rzecz in1.

§ 7. Wymagania techniczne i Aktualizacje

Do prawidłowego działania Serwisu oraz korzystania z Usług in1, wymagane jest teleinformatyczne urządzenie końcowe (komputer, tablet lub smartphone) podłączone to Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

in1 zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, in1 nie gwarantuje poprawnego działania Usługi.

in1.pl zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Aplikacji, podyktowanej pracami technicznymi lub aktualizacją oprogramowania. Niemniej jednak prace techniczne i aktualizacje będą odbywać się w możliwie najmniej uciążliwych terminach. O terminach prac Użytkownik będzie informowany wcześniej poprzez e-mail oraz komunikat w panelu Sklepu.

§ 8. Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne świadczone jest przez in1 drogą elektroniczną, poprzez czat udostępniony przez https://www.facebook.com, e-mail na adres pomoc@in1.pl oraz przez telefon, jeśli Plan Użytkownika zawiera taką opcję.

W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony przez pomoc techniczną o wyrażenie zgody na pełny dostęp do jego konta. Zezwolenie na taki dostęp jest realizowane poprzez włączenie odpowiedniej funkcji w panelu Sklepu przez Użytkownika.

Obsługa in1 nigdy nie będzie prosić Użytkownika o podanie hasła do jego konta.

Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych

in1 zapewnia odpowiednią ochronę powierzonych przez Użytkownika danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności zgodnie z: ustawą o Ochronie danych osobowych, ustawą o Świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z odpowiednimi aktami wykonawczymi, a także zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz ich powierzania znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 1. Przedmiot, cel i charakter Przetwarzania

Użytkownik, będący administratorem danych wprowadzonych do Aplikacji, jednocześnie powierza je in1 jako przedmiot przetwarzania dane osobowe. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu realizacji Usługi.

§ 2. Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których te dane dotyczą

Dane osobowe dotyczą dane osobowe Klientów lub potencjalnych Klientów Sklepu internetowego Użytkownika. Dane te są niezbędne, aby Użytkownik mógł świadczyć usługi na rzecz swoich Klientów.
Do tych danych mogą należeć:

§ 3. Czas Przetwarzania

in1 przetwarza powierzone mu dane w celu świadczenia Usługi, od momentu założenia Konta do 30 dni po skasowaniu Konta Użytkownika, ze względu na istnienie w serwisie kopi zapasowych. Jest to okres niezbędny do zapewnienia integralności danych. Okres ten może się wydłużyć, gdy obowiązujące prawo polskie lub Unii Europejskiej nałoży na in1 taki obowiązek.

§ 4. Prawa i obowiązki in1

in1 zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane ze szczególną starannością, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika oraz danych osobowych jego Klientów, powierzonych in1. Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. in1 po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że dane osobowe powierzone in1, zostały zebrane w sposób legalny.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do sprostowania bądź trwałego usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania.

§ 6. Odpowiedzialność

in1, jako podmiot przetwarzający dane, nie ponosi odpowiedzialności wobec osób, których dane zostały powierzone przez Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób łamiący dobre obyczaje.

§ 7. Lista podprocesorów przetwarzające dane

Postanowienia końcowe

in1 zastrzega sobie prawo do publikacji nazwy firmy (bez danych osobowych), marki, logotypu, grafiki oraz adresu internetowego Sklepu Użytkownika, na stronie internetowej in1, profilach prowadzonych przez in1 w mediach społecznościowych lub innych stronach internetowych należących do in1, w formie referencji, jeżeli Użytkownik wcześniej nie zgłosił w tej kwesui zastrzeżenia. Na wniosek Użytkownika, in1 niezwłocznie usunie nazwę, logo oraz adres Sklepu internetowego z listy referencji lub ze wskazanej strony internetowej bądź profilu w mediach społecznościowych.

in1 ma prawo wykorzystywać wybrane dane Sklepu internetowego Użytkownika, w celach analiz statystycznych, służących rozwojowi Aplikacji. Dane te mogą być publikowane w sposób zbiorczych statystyk, niepozwalających na identyfikację konkretnego Sklepu czy Użytkownika. Do analiz nie będą wykorzystywane dane osobowe Klientów Sklepów.

Użytkownikowi i in1 przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczeniu Usługi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i kodeksu cywilnego.

§ 1. Procedura reklamacji

Wszelkie wnioski i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres e-mail: kontakt@in1.pl

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez in1.

§ 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów

Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, in1 będzie starał się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku rozwiązania polubownego, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby in1.

§ 3. Zmiana Regulaminu

in1 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i cenniku. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie drogą mailową oraz poprzez komunikat wyświetlany w panelu Sklepu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku zgody na zmiany. Taki sprzeciw Użytkownik może wyrazić w okresie od dnia otrzymania informacji o zmianach do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie tych zmian.

Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, wówczas uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę.

Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.